Terms of Service

Սույն Համաձայնագիրը հստակեցնում է Օգտատերերի կողմից «Arm Nice  (https://armnice.ru/)» (հետագայում Կայք) տեղեկատվական Կայքի նյութերի և ծառայությունների օգտագործման պայմանները:

  1. Տերմիններն ու հասկացությունները

1.1. «Կայքը» — ինտերնետ-նախագիծ է, տեղեկատվական պորտալ է, որը պարունակում է լրատվական և ժամանցային բնույթի տեղեկատվություն, որն հասանելի է ինտերնետ ցանցում հետևյալ հասցեով «https://armnice.ru/»;

1.2. «Սեփականատեր» — Կայքի ադմինիստրտորն է, որը տիրապետում է Կայքի օգտագործման բացառիկ իրավունքներին, այդ թվում իր մեջ ներառվող ԷՀՄ ծրագրերի և տվյալների բազային, տեղեկատվական նյութերին, գրաֆիկական պատկերներին, որոնք հանդիսանում են օգտագործողի ինտերֆեյսի տարրերը, ինչպես նաև տիրապետում է այլ հսկողություն իրականցնող օբյեկտներին, որոնք Կայքի բաղադրիչ են, տիրապետում է Կայքի դիզայնին և այլ գործողություններին, որոնք կապված են Կայքի շահագործման հետ;

1.3. «Օգտատեր» — ցանկացած անձ, որն օգտագործում է Կայքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, այդ թվում դիտումները, պատճենումը, Կայքի ցանկացած բաժնի տեղեկատվության փոխանցումը;

1.4. «Համաձայնագիր» — սույն Համաձայնագիրը, որը կնքվել է «Ինֆո ՀԱՅ» Կայքի սեփականատիրոջ և Օգտատերի հետ;

1.5. «Անձնական տվյալներ» — ցանկացած տվյալ, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով կապված է տվյալ կամ որոշակի ֆիզիկական անձի հետ (անձնական տվյալների սուբյեկտի);

1.6. «Անձնական տվյալների մշակում» — ցանկացած գործողություն, (միջոցառում) կամ գործողությունների շարք (միջոցառումներ), որն իրականացվում է ավտոմատացման միջոցների կիրառմամբ կամ առանց դրանց կիրառման անձնական տվյալների օգտագործմամբ՝ ներառյալ հավաքը, գրանցումը, համակրգումը, կուտակումը, պահպանումը, հստակեցումը (փոփոխում, համալրում), որոնումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, մուտքը), անձեռնմխելիությունը, արգելափակումը, հեռացումը, ոչնչացումը;

1.7. «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» —պարտադիր է պահպանել Օպերատորի կամ այլի կողմից, որը ստացել է մուտքի հնարավորություն անձնական տվյալներին,  թույլ չտալ դրանց տարածումը առանց սուբյեկտի համաձայնության;

1.8. «Կողմ կամ Կողմեր» — Սեփականտերը կամ Օգտատերը առանձին- առանձին կամ Սեփականտերը կամ Օգտատերը համատեղ:

  1. Ընդհանուր պայմաններ

2.1. Իրական Օգտատիրական համաձայնության առարկան դա ադմինիստրացիայի և Կայքի սեփականատիրոջ փոխհարաբերություններն են, ինչպես նաև Կայքի օգտատերի օգտվելը Կայքից և այնտեղ տեղադրված մտավոր գործունեության արդյունքից կամ Կայքի այլ նյութերի;

2.2. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է հանրային առաջարկ, որը համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգրքին և Ուկրաինայի Քաղաքացիական օրենսգրքին: Օգտատիրոջ համաձայնությունը (ընդունումը) սույն Համաձայնագրի պայմանների հետ համարվում է Կայքի և նրա նյութերի փաստացի օգտագործումը;

2.3. Կայքի նյութերի և նրա ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող սահմանադրության նորմերով, Ուկրաինայի, ԱՊՀ երկրների, ԱՊՀ երկրների  համաձայնագրերի և պայմանագրերի, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի նորմերով;

2.4. Կայքի նյութեր մուտք գործելով՝ Օգտատերը համարվում է համաձայնություն տված  կողմ սույն Համաձայնագրին;

2.5. Կայքի Ադմինիստրացիան ցանկացած պահի իրավունք ունի միակողմանիորեն  փոխել սույն Համաձայնագրի պայմանները: Նման փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում անմիջապես Կայքում խմբագրված Համաձայնագիրը տեղադրելու պահից: Կատարված փոփոխությունների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը պարտավոր է հրաժարվել Կայք մուտք գործելուց, դադարեցնի Կայքի նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը;

2.6. Ցանկացած այլ Կայքին արված հղում, արտադրանքին, ծառայությանը, ցանկացած կոմերցիոն կամ ոչ կոմերցիոն տեղեկատվությանը, ներառյալ ենթատեքստային գովազդին, որոնք առկա են կայքում, չեն հանդիսանում Սեփականտիրոջ կողմից  հաստատվող կամ առաջարկվող ապրանքներ (ծառայություններ): Կայքի Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Կայքում տեղադրված հղումներով հասանելի բովանդակության համար;

2.7. Կայքում տեղադրված ամբողջ ինֆորմացիան և նյութերը տեղադրված են առանց երաշխիքի, որ նրանք սխալ չեն պարունակում:

2.8. Համաձայնագրի որևէ կետի համարումը անվավեր դատարանի կողմից իր հետ կարող է հանգեցնել Համաձայնագրի այլ կետերի անվավեր;

2.9. Կայքը կարող է պարունակել  բովանդակություն, որը նախատեսված չէ 18-ից փոքր տարիքային խմբի համար (18+). 18 տարին չլրացած Օգտատերերը պարտավորվում են զերծ մնալ այն նյութերի դիտումից, որոնք նախատեսված են չափահաս աուդիտորիայի համար;

  1. Կայքում օգտագործվող նյութերը

3.1. Կայքի Սեփականատերը Օգտատերերին տեղեկացնում է այն մասին, որ Կայքում տեղադրված և օգտագործվող նյութերը, հատկապես տեսանյութերը, լուսանկարները կամ տեքստային նյութերը կարող են Կայքի Սեփականատիրոջ կողմից փոխառված լինեն բաց աղբյուրներից, կամ օգտագործված լինեն բաց լիցենզիայի հիմքերով;

3.2. Կայքի Սեփականատերը Կայքում նյութերի փոխանակումն ու օգտագործումն իրականցնելիս, երաշխավորում է տվյալ նյութի հեղինակի անունը կամ կեղծանունը, ինչպես նաև նշվում է տվյալ նյութի աղբյուրի հղումը;

3.3. Սույն Համաձայնագրի 3.2. կետերը պահպանելը Կայքի Սեփականատերը իրականացնում է փաստացի հնարավորությունների դեպքում, եթե իհարկե նյութի հեղինակը նշված է աղբյուր հանդիսացող կայքում:

  1. Գաղտնիության քաղաքականություն

4.1. Անձնական տվյալները, որոնց մշակումը թույլատրվում է սույն համաձայնագրի պայմաններում, ներկայացվում է Օգտատերի կողմից ներկայացվում են հատուկ ձևաչափի լրացմամբ, որը հնարավորություն է ընձեռում գրանցվելու Կայքի նյութերը ստանալու համար և պարունակում են հետևյալ բովանդակությունը՝ Օգտատերի էլեկտրոնային հասցեն (e-mail);

4.2. Օգտատերի անձնական տվյալները կայքի Սեփականատերը կարող է օգտագործել Օգտատերի համաձայնությամբ նրա նախընտրած նյութերը իր էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելով;

4.3. Կայքի Սեփականատերը պարտավորվում է.

4.3.1. Ապահովել իրեն հասանելի տեղեկատվության գաղտնիությունը, ինչպես նաև չիրականացնել Օգտատերի անձնական տվյալների վաճառք, փոխանակում, հրատարակում կամ այլ հնարավոր միջոցներով բացահայտում;

4.3.2. Անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկել Օգտատերի անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման համար կարգին համաձայն, որը սովորաբար օգտագործվում է գործարար շրջանառության մեջ նման կարգի տեղեկատվության պահպանման համար ;

4.3.3. Պարտավոր է իրականացնել Օգտատերի անձնական տվյալների արգելափակում, Օգտատերի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի հարցման և կամ դիմելու պահից սկսած, կամ իրավասու մարմինների կողմից սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության անձնական տվյալների ստուգման դեպքում, եթե որոշակի ոչ հավաստի տվյալներ են հայտնաբերվել անձնական տվյալներում կամ ծագել են օրինազանց գործողություններ;

  1. Օգտատիրոջ պարտականությունները

5.1. Օգտատերը համաձայնում է չիրականացնել այնպիսի գործողություններ, որոնք խախտում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը, Ուկրաինայի, ԱՊՀ երկրների կամ միջազգային իրավունքի նորմերը, այդ թվում նաև մտավոր սեփականության ոլորտի, հեղինակային և/կամ համատեղ իրավունքները, որոնք կարող են հանգեցնել Կայքի նորմալ գործունեության կամ  Կայքի ծառայությունների մատուցման խանգարմանը

5.2. Առանց սեփականատիրոջ համաձայնության արգելվում է Կայքի տեքստային կամ գրաֆիկական նյութերի օգտագործումը: Առանց սեփականատիրոջ համաձայնության Օգտատիրոջը արգելվում է նյութերի պատճենումը, տպագրումը, հրատարակումը յալ հրատարկչություններում կամ կայքերում

5.3. Հղումը «https://armnice.ru/» Կայքին պարտադիր է Կայքի տեքստային կամ գրաֆիկական նյութեր մեջբերելիս՝ ներառյալ հեղինակային ստեղծագործությունների օգտագործումը: Կայքի նյութերի օգտագործումը այս պայմանի բավարարման պարագայում թույլատրվում է մասնակիորեն. թույլատրելի չափով;

5.4. Օգտատերը գիտակցում է և միանշանակ ընդունում, որ Կայքի Սեփականատիրոջը հնարավորություն չի ընձեռնված Կայքում տեղադրված գրառումները մեկնաբանելու;

5.5. Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերի կողմից սույն Համաձայնագրի կանոնների և պայմանների խախտման համար;

5.6. Օգտատերը տեղեկացված է այն մասին, որ Կայքի Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերի կողմից օգտագործվող արտաքին ռեսուրսների հղումների համար, որոնք կարող են տեղադրված լինել Կայքում;

5.7. Օգտատերը ընկալում է այն փաստը, որ Կայքի բոլոր նյութերն ու ծառայությունները կարող են ուղեկցվել գովազդով: Օգտատերը համաձայն է, որ Կայքի Ադմինիստրացիան որևէ պատասխանատվություն կամ որևէ պարտավորություն չի կրում տվյալ գովազդի հետ;

  1. Մտավոր սեփականություն

6.1. Գրանցված առևտրային ապրանքանիշերը, նշանները, որոնք Կայքում կարող են հայտնվել, հանդիսանում են իրենց համապատասխան սեփականատերերին սեփականությունը;

6.2. Առանց Օգտատերին զգուշացնելու Կայքի Սեփականատերը իրեն վերապահում է իրավունք ցանկացած պահի հեռացնելու Կայքում տեղադրված  մտավոր գործունեության ցանկացած արդյունք;

6.3. Կայքում տեղադրված և օգտագործվող մտավոր գործունեության ցանկացած արդյունք (բացի բաց աղբյուրներից վերցված նյութերի) , ներառյալ լոգոն, ինչպես նաև հենց ինքը Կայքը և դոմեյնի անունը հանդիսանում են օրինական  սեփականատիրոջ մտավոր սեփականությունը, որը պաշտպանված է Ռուսաստանի Դաշնության մտավոր սեփականության մասին Օրենսդրությամբ և Ուկրաինայի, ինչպես նաև միջազգային նորմերին համապատասխան կանոնադրությամբ;

  1. Գովազդի կանոնակարգումը

7.1. Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը ադմինիստրացիային, Կայքի օգտագործման ընթացքում Կայքում տեղադրվող գովազդը տեսնելու համար: Եթե Օգտատերը համաձայն չէ սույն Համաձայնագրի այս կետի հետ, ապա Օգտատերը իրավունք ունի չօգտվել Կայքից կամ լրիվությամբ հրաժարվել նրա օգտագործումից;

  1. Հեղինակների համար

8.1. Եթե դուք հանդիսանում եք տվյալ Կայքում տեղադրված որևէ նյութի բացառիկ սեփականատերը և Ձեր իրավունքները այս կամ այն կերպով խախտվում են այդ ռեսուրսի օգտագործմամբ, մենք խնդրում ենք Ձեզ անմիջապես կապվել Կայքի Ադմինիստրացիայի հետ հաղորդագրություն ուղարկելով մեր Ֆեյսբուքյան էջին, նյութի հեռացման հարցը լուծելու համար;

8.2. Կայքի Ադմինիստրացիան տեղեկացնում է, որ հեղինակային իրավունքների խախտման դեպքում դիմելիս և հեղինակային իրավունքը խախտող տեղեկատվության հեռացման գործընթացը կդիտարկվի սահմանված ժամկետում, որը չի գերազանցում 5 (հինգ) աշխատանքային օրը;

8.3. Հեղինակի հայտի առավել արագ և օբյեկտիվ դիտարկման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ տեղեկատվությունը.

— Փաստաթուղթ, որը վկայում է Կայքում տեղադրված նյութի բացառիկ հեղինակային իրավունքի առկայությունը;

— Ուղղակի հղումներ այն ռեսուրսի էջերին, որում պարունակվող տեղեկատվությունը խախտում է հեղինակային իրավունքները;

8.4. Եթե դիմողը հեղինակը չէ, այլ նրա կողմից վստահված անձը, անհրաժեշտ է ներկայացնել պատշաճ կերպով հաստատված լիազորագրի պատճեն, որով հեղինակը լիազորում է տվյալ անձին նման հայտով ներկայանալու համար;

  1. Այլ պայմաններ

9.1. Սույն Համաձայնագրից բխող կամ նրա հետ կապված հավանական բոլոր վեճերը լուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ, Ուկրաինայի, ԱՊՀ երկրների պայմանագրերով և համաձայնագրերով, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերով;

9.2. Համաձայնագրում ոչինչ չի կարող հասկացվել որպես Կայքի Ադմինիստրացիայի և Օգտատերի միջև հաստատված գործակալական հարաբերություն, կամ ընկերական հարաբերություն, համատեղ գործունեության հարաբերություն, անձնական բնույթի հարաբերություն կամ որևէ այլ հարաբերություն, որը ուղղակիորեն նախատեսված չէ Համաձայնագրով;

9.3. Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում տեղեկատվության օգտագործման պահից, գործում է անորոշ ժամկետով և իր գործունեության ուժը տարածում է այն Օգտատերերի վրա, որոնք մուտք են ունեցել Կայք ինչպես մինչ սույն Համաձայնագրի հրապարակումը, այնպես էլ հրապարակումից հետո;

9.4. Օգտատերերից որևէ մեկի կողմից սույն Համաձայնագիրը խախտելու դեպքում Կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից անգործությունը չի զրկում Կայքի Ադմինիստրացիային հնարավորությունից՝ ավելի ուշ ձեռնարկելու համապատասխան գործողություն սեփական շահերը պաշտպանելու կամ օրենսդրությանը համապատասխան Կայքում պահպանվող հեղինակային իրավունքների  պաշտպանության համար;

9.5. Կողմերը փոխհամաձայնության են եկել, որ հարաբերություններում ծագած բոլոր վեճերի դեպքում, մինչ դատական կարգով լուծվելը վեճերի կարգավորվումը ըստ պահանջված կարգի պարտադիր է:

Օգտատերը շարունակելով օգտագործել կայքը, համարում ենք, որ ծանոթացել է սույն Համաձայնագրի բոլոր կետերին և միանշանակ ընդունում է դրանք: